Wat sinn d’Ënnerscheeder bei de Masken a wéi effikass si se?