« Relativ sécher, datt de Vaccin wierksam bleift »