HRS-Adventskalender

21.12.2022

Les Hôpitaux Robert Schuman vous souhaitent d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année. Chaque jour dans ce calendrier de l’avent, jusqu’au 24 décembre, un de nos collaborateurs vous présente l’une de nos valeurs clés qui guident nos actions quotidiennes : respect, esprit d’équipe, durabilité et excellence.

D‘ Hôpitaux Robert Schuman, wënschen Iech vu ganzem Häerzen schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch. An dësem Adventskalenner, erkläert all dat een vun eisen Mataarbechter een vun eisen Wäerter, déi eis Aarbecht am Alldag begleeden : Teamgeescht, Respekt, Exzellenz, Nohaltegkeet.

The Robert Schuman Hospitals wish you a happy holiday season and all the best for 2023. Every day until December 24th in our Advent calendar, our staff members will present one of the values guiding our everyday actions: respect, team spirit, sustainability and excellence.

Die Videos sind auf der Facebook-Seite der Hôpitaux Robert Schuman (wieder) zu sehen.

Zurück zu den Nachrichten